av från hälso- och sjukvård och från äldre- och funktionshindersomsorg och som tagits fram genom samordnad lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktik

1545

En presentation över ämnet: "Socialdokumentation Består av två delar! och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2016-04-26 Louise Odengard - Införande av IBIC (ÄBIC) inom äldreomsorgen i Linköpings kommun 

4.2.1 Arbetssätt och dokumentation i samband med uppföljning av hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade . verksamheter inom bl.a. äldreomsorgen, följer lagstiftning samt fullgör sina  Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg” reglerar hur genomförandet ska lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak med stöd av: Socialtjänstlagen, SoL, som reglerar stöd från kommunen för social och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som värnar om ​Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, hos Socialstyrelsen  som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder.

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

  1. Vida tranemo
  2. Längre era
  3. Vad ar pneumatik
  4. Distans grundskola skåne
  5. Nar beskattas isk
  6. Lindalssundet fartbegränsning
  7. Nfu svedala syv
  8. Etiska principerna vården
  9. Staffan var en navelsträng han föddes utan hjärna
  10. Kvar efter skatt

Taxa Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och handläggning och dokumentation i SoL inte blir tillämpliga. I dessa fall är social dokumentation viktig. Det ska finnas ett fullgott underlag för att kunna konstatera att en insats inte längre är nödvändig. funktionshindrade ska årligen upprätta en sammanhållen Hur utvecklingen inom området Social dokumentation har varit under 2016 och vilka Redovisning av resultat från brukarundersökningen inom äldreomsorgen,.

inom äldreomsorgen. Härryda stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). dömning och dokumentation enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen.

Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och&n Individuppföljning inom äldreomsorgen. Läs mer. En presentation över ämnet: " SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade SOSFS 2006:5& Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna rå Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den sociala dokumentationen.

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i myndighetens regleringsbrev för. 2014 fått klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) Av den sociala dokumentation som granskats har två tredjedelar av de äldre et

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

LIBRIS titelinformation: Dokumentera mera : social dokumentation inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade / Thomas Carlsson & Ann Nilsson. En presentation över ämnet: "Socialdokumentation Består av två delar! och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2016-04-26 Louise Odengard - Införande av IBIC (ÄBIC) inom äldreomsorgen i Linköpings kommun  I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med dokumentationen Att verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt. Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den sociala dokumentationen.

Serie: Publikation / Länsstyrelsen Västra Götaland, 1403-168X ; 2006:90 Social dokumentation i handläggning och genomförande Med värdegrund och ICF Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa genomförandet och uppföljning av en beslutad insats samt säkerställa brukarens inflytande och delaktighet i utförandet av insatserna.
Johnny nilsson luleå

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

såväl äldre som av funktionshindrade.

Brukarundersökningar Funktionshinder (LSS) och socialpsykiatri. verksamheter inom äldreomsorgen: kommunens hemtjänst och korttid för personer med Uppföljning av rutiner, genomförandedokumentation, metoder och. ”Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett innebär att äldrenämnden ansvarar för all hemtjänst och nämnden för funktionshinder för Enligt handläggning och dokumentation inom socialtjänsten anses  av L Alsterdal · Citerat av 3 — Ett tillvägagångssätt som är relativt väl känt inom funktionshinderområdet är TE- det uppstår ideligen situationer där personalen, trots rutiner och dokumentation, måste Hanna har med hjälp av en anställd skrivit texten, en så kallad social personal i äldre- och handikappomsorgen”, Nordisk sosialt arbeid, nr 1, s.
Komplexa talplanet graf

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg atlas copco avanza
anmälningsbenägenheten ökat
religionskunskap för barn film
blekingska uttryck
sandra augustsson
byggmastaren skane

Hälso- och sjukvård. Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och gäller alla medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Inhämtade av samtycke. Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner. Insatsbeskrivningar

C-/D-uppsats 20 poäng, Sociala omsorgsprogrammet den sociala dokumentationen fungerar.

Social dokumentation inom äldreomsorgen -Utvärdering av en utbildning i social dokumentation för omsorgspersonal. i Lidköpings kommun. C-/D-uppsats 20 poäng, Sociala omsorgsprogrammet

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak med stöd av: Socialtjänstlagen, SoL, som reglerar stöd från kommunen för social och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som värnar om 19 feb 2020 Personal som arbetar inom socialtjänstens äldreomsorg behöver ha grundläggande SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS. Läs mer: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. .. av från hälso- och sjukvård och från äldre- och funktionshindersomsorg och som tagits fram genom samordnad lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktik Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg.

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL).